Υπηρεσίες Reporting

Outsourcing
June 19, 2019
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
June 19, 2019
 
Η σύνταξη και η παρουσίαση μηνιαίων ή ετήσιων (MTD, YTD) αναφορών ανά τμήμα/λειτουργία προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει ευκαιρίες επέκτασης/επένδυσης σε νέες δραστηριότητες ή σε ανθρώπινο δυναμικό.
 
 

Μεγαλύτερες σε ζήτηση είναι οι εξής αναφορές:

  • Profit & Loss Statement (P&L)

    Αυτή η οικονομική αναφορά παρουσιάζει τα έσοδα, τα έξοδα και τις δαπάνες που προέκυψαν σε καθορισμένη περίοδο -συνήθως ανά τρίμηνο ή ανά έτος.

  • Net Operating Profit (NOP) or Net Operating Income (NOI)

    Ένας δείκτης υπολογισμού των καθαρών λειτουργικών εσόδων/κερδών, που χρησιμοποιείται για να εξετάσει τις ταμειακές ροές μιας επένδυσης πριν από τις επιπτώσεις των φόρων. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν δείκτη απόδοσης.

  • Cash Flow

    Οικονομική κατάσταση που παρέχει συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις ταμειακές εισροές και εκροές κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, προσφέροντας ακριβή συμπεράσματα σχετικά με την καλύτερη διαχείριση των πόρων της.