Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Outsourcing
June 19, 2019
 
Η Ελεγκτική αποσκοπεί στη διαμόρφωση τεκμηριωμένης αριθμητικά γνώμης σχετικά με την ορθή ή μη παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της ελεγχόμενης μονάδας στις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις. Είναι υψίστης σημασίας λόγω του μεγάλου όγκου χρημάτων που διακινείται καθημερινά στην εκάστοτε επιχειρηματική μονάδα, καθώς και στους επιμέρους τομείς εκμετάλλευσής της.
 
 

Μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης των ελεγκτικών υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα:

  • Διερεύνηση και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων
  • Έγκριση και ανάλυση της πιστότητας της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης
  • Αξιολόγηση της οικονομικής ροής για την εκτίμηση της οικονομικής απόδοσης
 
 

Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε μεμονωμένα τμήματα (έλεγχος κρατήσεων, ταμείου, λοιπών τμημάτων κλπ.) είτε συγκεντρωτικά για το σύνολο της οικονομικής μονάδας.