Λογιστικές Υπηρεσίες

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
June 19, 2019
 
Η σπουδαιότητα της λογιστικής επιστήμης στην εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης διαφαίνεται από τη δυνατότητα να εντοπίζει, να επεξεργάζεται και να παρουσιάζει τα οικονομικά γεγονότα μέσω ειδικών εκθέσεων, ώστε να λαμβάνονται ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις, που θα εξασφαλίσουν τη μακρόχρονη κερδοφορία της επιχείρησης- οικονομικής μονάδας.
 
 

Στην PS Hotelia κατανοούμε πλήρως τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και αξιοποιούμε την τεχνογνωσία μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της αγοράς και να παρέχουμε εξειδικευμένη γνώση, μετουσιωμένη σε μετρήσιμα αποτελέσματα ικανά να ανατρέψουν ακόμα και ένα δυσχερές οικονομικά τοπίο.

 
 

Ενδεικτικές προσφερόμενες λογιστικές υπηρεσίες:

  • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Παρακολούθηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
  • Μισθοδοσία
  • Σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
  • Σύσταση εταιρειών
  • Σύνταξη καταστατικών
  • Μετατροπή και εκκαθάριση εταιρειών
  • Οργάνωση προϋπολογισμού