Η μεθοδος μας

Μια πληθώρα οικονομικών καταστάσεων και μελετών είναι στη διάθεση σας για να επιλέξετε αυτή που σας είναι απαραίτητη. Επισης, εκπονούμε μελέτες για την ανάλυση και διερεύνηση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών, αποτελεσμάτων χρήσης κλπ) με την χρήση αριθμοδεικτών έτσι ώστε να καθίσταται η μελέτη απλή και κατανοητή.

Δίνουμε αποτελέσματα για την απόδοση των παγίων, την ορθότητα των απογραφών την αποτελεσματικότητα των εισπράξεων, τη σχέση κερδών –εσόδων, την βαρύτητα των υποχρεώσεων κλπ. Επίσης προβαίνουμε σε αποτίμηση μετοχών και εταιρειών ώστε να καθίσταται ξεκάθαρη η απόφαση επενδύσεων.